ข่าวสาร

UNDERSTANDING BUSINESS MODEL CANVAS -“3 KEY FACTORS”

The Business Model Canvas (BMC) is a strategic management tool to quickly and easily define and communicate a business idea or concept.

It is a one page document which works through the fundamental elements of a business or product, structuring an idea in a coherent way.

The right side of the BMC focuses on the customer (external), while, the left side of the canvas focuses on the business (internal).

Both external and internal factors meet around the value proposition, which is the exchange of value between your business and your customer/clients.

Why we use it?

 • To quickly draw a picture of what the idea entails.
 • It allows us to get an understanding of your business and to go through the process of making connections between what your idea is and how to make it into a business.
 • It looks at what kinds of customer decisions influence the use of your systems.
 • It allows everyone to get a clear idea of what the business will likely be.

Key Activities

The Key Activities of your business/product are the actions that your business undertakes to achieve the value proposition for your customers.

Questions to ask:

 • What activities does the business undertake in achieving the value proposition for the customer?
 • What is the resource used?
 • Time?
 • Expertise?
 • Distribution of product?
 • Technical development?
 • Strategy?
 • Offer resources (human/physical)?
 • What actions does it take you and/or your staff to achieve value exchange?

Examples:

 • Consulting
 • Designing
 • Web development
 • Baking
 • Driving
 • Shovelling

Key Resources

Next you should think about what practical resources are needed to achieve the key activities (actions) of the business?

Key means the resources your business requires to do business.

These resources are what is needed practically to undertake the action/activities of your business:

 • Office space
 • Computers
 • Hosting
 • People (staff)
 • Internet connection
 • Car
 • Bike
 • Oven
 • Electricity
 • Car Parts

Key Partners

Key Partners are a list of other external companies/suppliers/parties you may need to achieve your key activities and deliver value to the customer.

This moves into the realm of ‘if my business cannot achieve the value proposition alone, who else do I need to rely on to do it?’.

An example of this is ‘if I sell groceries to customers, I may need a local baker to supply fresh bread to my store’.

They are a key partner to achieve the value my business promises to the customer.


 • Business-plan-1
 • Financial-Plan
 • Business-plan
 • Marketing-Plan

Contact Us

Website: www.surveymarketthailand.com

LINE Official: @surveymarkett (https://lin.ee/n7IgL9I)

Facebook: @Surveymarketth( https://www.facebook.com/Surveymarketth)


#SurveyMarketThailand #MarketingPlan #รับทำแผนการตลาด #จัดทำแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด #WritingMarketingPlan #MarketingPlanService #DesignMarketingPlan #รับทำแผนธุรกิจ #เซอร์เวย์มาร์เก็ตประเทศไทย #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #SurveyMarketThailand #MarketingPlan #BusinessPlan #แผนธุรกิจ #แผนการตลาด #รับเขียนแผนธุรกิจ #รับวางแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai