Fieldwork Interview

การลงสำรวจ สัมภาษณ์ ในพื้นที่จริงตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย

Fieldwork Interview แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก

1 . การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ Fieldwork Interview มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และสรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น แบบสอบถามแบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดลอง เป็นต้น

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่ Fieldwork Interview จะต้องลงไปศึกษาสังเกต และกลุ่มบุคคลที่ต้องการศึกษาโดยละเอียดทุกด้านในลักษณะเจาะลึก การค้นหาความจริงทั้งจาก “เหตุการณ์สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง” ซึ่งมี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม เป็นหัวใจหลักของการวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมที่มาจากหลากหลายมิติหรือมุมมอง /ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผลไม่ได้มุ่งเก็บเป็นตัวเลขมาทำการวิเคราะห์

กระบวนการทำงาน Fieldwork Interview​

checklist

วางแผนงาน

ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะตัว ที่บ่งบอกความชี้ชัดของตัวแบรนด์ของลูกค้า / ร่วมวางแผนเรื่องระยะเวลา และตารางเวลากับลูกค้า / กำหนดงบประมาณ / เลือกเครื่องมือและเทคนิคในการทำวิจัย / ออกแบบ แบบประเมิน /ทดสอบแบบประเมินที่สร้างขึ้น/ปรับปรุงแบบประเมิน

work

Training

อบรมพนักงานให้เข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะตัว ที่บ่งบอกความชี้ชัดของตัวแบรนด์ของลูกค้า  และเนื้อหาขั้นตอนการทำงาน / ต้องวางตัวเป็นกลางทำตามหลักการอย่างเคร่งครัดไม่โอนเอียงต่อปัจจัยเร้าภายนอก

question

Mock-Up Data Collection

จำลองการเก็บแบบสอบถามในพื้นที่จริงเพื่อดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

analysis

Data Collection

ออกสำรวจตามแบบสอบถามในพื้นที่จริง

shopping-cart

Quality Control

ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงาน

analysis

Analysis

ประมวลผลและการวิเคราะห์

analysis (1)

Report and Presentation

รายงานและนำเสนอข้อมูลแก่ลูกค้า

arrows

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการวิจัยนำมาใช้ช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆทางการตลาด ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจแบบลองผิดลองถูก ( Trial and error ) ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองเงินทองและทรัพยากรขององค์กรโดยไม่จำเป็น

ช่วยตอบสนองแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ (Marketing Concept ) ว่ายุคการตลาดในปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด

ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันผู้บริหารการตลาดจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรอันมีจำกัดให้คุ้มค่าอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นั่นคือต้องมีการวางแผน มีการคาดการณ์หรือกำหนดความต้องการของตลาด

ช่วยให้ผู้บริหารการตลาดสามารถมองเห็นแนวโน้ม หรือทิศทางของการตลาดในอนาคต

MONTHLY PROMOTION

Promotion

สนใจบริการ

EnglishThai