บริการของเรา

Our Services

Online Survey
“เก็บแบบสำรวจออนไลน์”

Field Survey (Offline Survey)
“การสำรวจภาคสนาม (เก็บแบบสำรวจออฟไลน์)”

Focus Group Interview
“สัมภาษณ์ Focus Group”

Mystery Shopping
“ลูกค้าปริศนา”

Business Plan
“แผนธุรกิจ / แผนการตลาด / แผนการเงิน”

Customer Satisfaction
“การวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS / SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS”

Other services

Feasibility Study
“การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ”

Real Estate & Property
“อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน”

Keep People, Keep Costs
“ธำรงบุคลากร เพิ่มกำไรให้องค์กร”

Auditing
“เครื่องมือวัดมาตรฐานของแบรนด์”

paying-1438142_1280

Survey Online

เน้นการนำผลวิจัยไปใช้ลดต้นทุนเพิ่มยอดขาย และสร้างกำไรอย่างยั่งยืน

document-3268750_1280

Focus Group

เน้นการนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า และบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบรนด์

chairs-2181919_1280

Combo Package

เน้นการนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า และบริการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบรนด์

EnglishThai