Brand Audit​

Brand Audit​ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวัดมาตรฐานของแบรนด์

หรือกระบวนการตรวจสอบของแบรนด์ เรียกได้ว่าเป็นการตรวจสุขภาพของแบรนด์หรือสินค้านั้นว่ามีตัวตนคุณลักษณะเฉพาะตัวที่บ่งบอกความชี้ชัดของตัวแบรนด์เอง มีความแข็งแรง หรือมีปัญหาหรืออะไรที่กลายเป็นช่องว่างของแบรนด์และผู้บริโภค หรือไม่ ซึ่งการทำ Brand Audit นั้นเป็นสิ่งที่ควรทำเมื่อทำแบรนด์ไปได้สักระยะหนึ่ง และควรทำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อที่จะทำให้รู้ว่าสถานะของแบรนด์นั้นยังแข็งแรงในตลาดอยู่และไม่ทำความผิดพลาดขึ้น หรือสามารถ ปรับจูน แบรนด์ตัวเองให้ตรงกับความต้องการหรือถูกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

กระบวนการทำงาน Brand Audit

checklist

วางแผนงาน

ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะตัว ที่บ่งบอกความชี้ชัดของตัวแบรนด์ของลูกค้า / ร่วมวางแผนเรื่องระยะเวลา และตารางเวลากับลูกค้า / กำหนดงบประมาณ / เลือกเครื่องมือและเทคนิคในการทำวิจัย / ออกแบบ แบบประเมิน /ทดสอบแบบประเมินที่สร้างขึ้น/ปรับปรุงแบบประเมิน

work

Training

อบรมพนักงานให้เข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะตัว ที่บ่งบอกความชี้ชัดของตัวแบรนด์ของลูกค้า  และเนื้อหาขั้นตอนการทำงาน / ต้องวางตัวเป็นกลางทำตามหลักการอย่างเคร่งครัดไม่โอนเอียงต่อปัจจัยเร้าภายนอก

analysis

Final Brief

อบรมให้เกิดความเข้าใจในแบบประเมิน
อย่างลึกซึ้ง

question

Mock-Up Data Collection

จำลองการเก็บแบบประเมินในพื้นที่จริงเพื่อดูความสมบูรณ์ของแบบประเมิน

folder

Data Collection

ลงพื้นที่จริงตาม check-list ที่ได้รับ

shopping-cart

Quality Control

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมินจากภาคสนาม ให้ตรงกับวัตถุประสงค์

analysis

Analysis

ประมวลผลและการวิเคราะห์

analysis (1)

Report and Presentation

รายงานและนำเสนอข้อมูลแก่ลูกค้า

arrows

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้ทราบถึงตัวตนคุณลักษณะเฉพาะตัว ที่บ่งบอกความชี้ชัดของตัวแบรนด์ที่สื่อสารออกไปจากศูนย์กลางว่าตรงกันหรือไม่ ทำให้มองเห็นว่าแบรนด์มีความแข็งแรง หรือมีปัญหาหรืออะไรที่กลายเป็นช่องว่าง ทั้งเชิงนโยบาย การบริการ ตัวสินค้า ของแบรนด์ที่จะสื่อไปถึงลูกค้า

จากผลที่ออกมาปัญหาหรือช่องว่างบางอย่าง ที่ต่างไปจากลักษณะเฉพาะตัวของแบรนด์ อาจแปรกลับมาเสริมความแข็งแรงของแบรนด์ต่อไปในอนาคต

ผู้ว่าจ้างสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น เพราะการบริการที่ดีขึ้นย่อมหมายถึงคุณค่าความน่าเชื่อถือ ทำให้มูลค่าแบรนด์สินค้าสูงขึ้นยอดขายก็มากขึ้นตามลำดับด้วยนั่นเอง

PACKAGE

icons8-circled-s-100
 • ธุรกิจไม่เกิน 10 สาขา
 • เวลาในการดำเนินการ 5-7 วันทำการ
 • ออกแบบสอบถาม (ไม่เกิน 5 หน้า)
 • ปฏิบัติงานภาคสนามไม่เกิน ( 10 สาขา)
 • ตรวจสอบวัดผล และตรวจสอบคุณภาพ
 • วิเคราะห์ผล (ร้อยละ- ค่าเฉลี่ย)
 • รายงานผล (Word+Graph)
 • บทสรุปผู้บริหาร (Ppt+Graph)
thailand-baht

PACKAGE

icons8-circled-m-100
 • ธุรกิจไม่เกิน 30 สาขา
 • เวลาในการดำเนินการ 14 วัน ทำการ
 • ออกแบบสอบถาม (ไม่เกิน 5-7 หน้า)
 • ปฏิบัติงานภาคสนามไม่เกิน ( 30 สาขา)
 • ตรวจสอบวัดผล และตรวจสอบคุณภาพ
 • วิเคราะห์ผล (ร้อยละ- ค่าเฉลี่ย+ CrossTab)
 • รายงานผล (Word+Graph +Table)
 • บทสรุปผู้บริหาร (Ppt+Graph)
thailand-baht

PACKAGE

icons8-circled-l-100
 • ธุรกิจไม่เกิน 50 สาขา
 • เวลาในการดำเนินการ 30 วัน ทำการ
 • ออกแบบสอบถาม (ไม่เกิน 7-10 หน้า)
 • ปฏิบัติงานภาคสนามไม่เกิน ( 50 สาขา)
 • ตรวจสอบวัดผล และตรวจสอบคุณภาพ
 • วิเคราะห์ผล
  (ร้อยละ- ค่าเฉลี่ย+ CrossTab +Conjoint)
 • รายงานผล (Word+Graph +Table)
 • บทสรุปผู้บริหาร
  (Ppt+Graph +info Graphic)
thailand-baht
EnglishThai