ข่าวสาร

Data

Essential Market Research for Business

Promotion แน่ะนำ!!
หากเพื่อนๆ สนใจที่จะเก็บแบบสอบถาม

เพื่อนๆ สามารถ Inbox เข้าไปสอบถามข้อมูลได้เลยครับ

ช่องทางการติดต่อเราได้ที่
Website: http://surveymarketthailand.co.th/

LINE Official: https://lin.ee/n7IgL9I

SurveyMarketThailand #OnlineSurvey #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม

Credit Source: https://www.questionpro.com/blog/importance-of-market-research/

————————————————————

Why is market research so important to your business?

Market research will help you develop a successful marketing strategy. It is one of the reasons why market research is so important for organizations who want to make informed decisions. This article will highlight the relevance of market research and why you should be doing it constantly.

For your products and services to be well-accepted by the consumers, you must know the choices and preferences of your target audience. Market research provides you with the essential information about your competitors and existing products. The results offer you insights into what it would take to succeed in the market. Hence, organizations base their business decisions such as sales and marketing strategy on good market research.

Market research helps reduce risk by allowing you to determine product features, pricing and promotions from the outset. It also helps you focus resources where they will be most effective.

The Importance of market research for customer insight

Your customer records can provide a wealth of information, such as purchasing trends, most selling services in different demographic segments, etc. Market research can help you assess key trends to anticipate how the market may change. It is a vital step in identifying new market segments, developing new products and choosing your target market. 

Market research done well helps you plan your strategy. Even if you are an established company, you need to keep in touch with your customers’ needs, as well as with market trends and your competitors. By using an insights repository as part of your market research process, you can get quicker, faster and efficient research insights that matter. 

Market research can also measure the effectiveness of your own marketing. You can find out how well people know about your products and services. The results can give your ideas about effective packaging and advertising to generate more brand awareness.

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai