ข่าวสาร

office-336368_1280_k

SMT ให้บริการรับปรึกษาและจัดทำ แผนธุรกิจ หรือ Business Plan

SMT ให้บริการรับปรึกษาและจัดทำ แผนธุรกิจ หรือ Business Plan หรือ แผนการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น 1 – 3 ปี และในระยะยาว 3 – 5 ปี หรือใช้ในการประกอบการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริการ ประกอบด้วย:
(1) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางด้านมหภาค และ จุลภาค
(2) การวิเคราะห์ธุรกิจของโครงการในแง่มุมต่างๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านการดำเนินงาน ทีมผู้บริหาร และการเงิน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งยังเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ แนวทางการพัฒนาธุรกิจในอนาคต
“แผนธุรกิจที่ดี”
แผนธุรกิจที่ดีต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ (SMEs Smart Team, 2555) ดังต่อไปนี้:
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้พิจารณาแผน ได้ทราบภาพรวมทั้งหมดของโครงการ และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท (Industry Analysis) บอกถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมของโครงการ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
การวิเคราะห์ตลาด (Marketing Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน สภาพการแข่งขันในตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค และการประมาณการยอดขายสินค้าและบริการ
แผนการตลาด (Marketing Plan) การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารทางการตลาด การบริหารการขาย และการรับประกันสินค้าและบริการ
แผนการพัฒนาในอนาคต (Improvement Plan) แผนงานการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทในอนาคต
แผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan) กลยุทธ์การดำเนินงาน สถานที่ตั้ง แผนการดำเนินงาน
โครงสร้างองค์กร (Organization Plan) แผนผังองค์กร ทีมงานหลักในการบริหาร และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ
ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ (Business Profit) นโยบายทางการเงิน สมมติฐานการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด เงินลงทุนและผลตอบแทน อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) แผนภาพระยะเวลาของการดำเนินงานในช่วงเวลาต่างๆ (Time Frame)
แผนการควบคุม (Controlling Plan) แผนควบคุมการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) แผนสำรองหากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ หรือแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ที่มา: SMEs Smart Team. (2 มีนาคม 2555). แผนธุรกิจ คืออะไร. เข้าถึงได้จาก Smesmart.in.th: http://www.smesmart.in.th/597C3BF1-1DF7-470D-A8EA-32E2C2E35E8E.html
ส่วนประกอบของแผนธุรกิจ

 1. คำนำ
 2. ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้น
 3. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร อธิบายถึงแนวคิดธุรกิจที่จะทำ, โอกาสและความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ (ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับโครงสร้างเงินลงทุน)
 4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (การกำหนดอนาคต หรือทิศทางที่ธุรกิจต้องการจะไปถึง) พันธกิจ (กระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์) และเป้าหมาย (วัตถุประสงค์)
 5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ (SWOT Analysis) ประกอบด้วยโอกาส/อุปสรรคภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และ จุดแข็ง/จุดอ่อน ภายในองค์กร เพื่อนำไปสรุปยุทธศาสตร์ (ใช้โอกาสลบจุดอ่อน และอาศัยจุดแข็งล้างอุปสรรค)
 6. แผนการตลาด ประกอบด้วย การวิเคราะห์และวิจัยตลาด, เลือกตลาดเป้าหมาย,ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย , กำหนดตำแหน่งทางการตลาด รวมถึงวางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (สินค้า, ราคา,ช่องทางการจำหน่ายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
 7. แผนการผลิต อธิบายถึง ทำเลที่ตั้ง, กระบวนการผลิต การบริหารวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพและประมาณการต้นทุนการผลิต
 8. แผนการบริหารและจัดการองค์กร ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร, กรรมการบริษัท ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสำนักงานและการจัดการอื่นๆ
 9. แผนการเงิน ต้องอธิบายประมาณการงบดุล วิเคราะห์กระแสเงินสด และงบการเงิน รวมถึงอัตราส่วนทางการเงินในระยะเวลา 1-3 ปีได้
 10. การกำกับดูแลธุรกิจที่ดี
 11. เอกสารแนบท้าย
 12. รายละเอียดสินค้าของบริษัท
  สั่งทำแผนธุรกิจ/ แผนการตลาด

• Survey & Market Research
09-9369-8941 (K. A)
09-6497-9936 (K. Tae)
• Business Plan & Marketing Plan
09-0961-5054 (K. Jack)
06-3469-4889 (K. Touch)
• Line ID : @Surveymarkett
• Email : surveymarketthailand@gmail.com

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai