ข่าวสาร

Market Research คืออะไร?

Market Research คืออะไร?

 ข้อมูล ถือเป็นองค์ประกอบที่จำเป็น ซึ่งแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังสามารถใช้งานได้ โดยขึ้นอยู่ที่ว่าจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับอย่างไรให้เข้ากับยุคสมัย ไม่จ่างจาก Market Research หรือ การสำรวจทางการตลาดที่ยังถูกนำมาใช้อยู่เสมอ เพื่อเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้สามารถเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับนำไปต่อยอดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์ที่สุด

 Market Research คือการวิจัยตลาด หรือการสำรวจตลาดที่เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ตีความ และรายงานข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า/บริการ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจทางการตลาดของผู้ผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการทำให้สินค้าหรือบริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายได้สูงสุด

หลักการทำ Market Research

  • การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) : เป็นวิธีที่ใช้ในการวิจัยในการตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม โดยกลุ่มนี้คุณจะต้องทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะใช้ในตลาดเฉพาะที่มีมูลค่า (Niche Market)
  • การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) : เป็นวิธีที่ใช้ในการวิจัยการตลาดสินค้าที่มีปริมาณมาก โดยเป็นสินค้าที่มีตลาดขนาดใหญ่ เพราะในกลุ่มนี้คุณอาจไม่สามารถเข้าเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด จึงต้องใช้การสุ่มหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะต้องใช้ในตลาดที่มีปริมาณมากขนาดใหญ่ (Mass Market)

การทำ Market Research ให้ได้ผล

รู้บริบทในการเรียกความสนใจ

 การทำ Market Research หากรู้ว่าเป้าหมายคือใคร ก็จะต้องสร้างความน่าสนใจ สร้างจุดเด่น โดยการสำรวจทางการตลาดให้ได้ผลนั้น จะต้องเริ่มจากเข้าใจบริบทต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายอย่าง เพศ อายุ รสนิยม และอาจเป็น Feature ที่ใช้บ่อยหรือที่อยากทราบข้อมูล หากเป็นสินค้าเทคโนโลยี อาจจะช่วยให้แบรนด์สามารถกำหนดกรอบของการสำรวจผ่านแบบสอบถาม โดยอาจทำให้ อัตราการตอบกลับหรือการมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลมากเกินกว่าที่คาดไว้

กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหนไปที่นั่น

 เพื่อสร้างแบบสอบถามในการสำรวจที่น่าสนใจ ผู้ออกแบบ Market Research จะต้องเข้าใจว่าช่องทางหรือสถานที่ใดที่พวกเขามักไปรวมตัวกัน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ารวมทั้งสามารถเข้าถึงช่องทาง (Platform) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม การลงพื้นที่สำรวจเพื่อทำ Market Research อาจล้าสมัยแล้ว เพราะโลกออนไลน์และสื่อโซเชียลได้รับความนิยม และเข้าถึงผู้คนได้มากกว่า ทำให้แบรนด์และกลุ่มสำรวจข้อมูลจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  

สร้างความสะดวก รวดเร็ว

 โปรแกรม Chatbot โต้ตอบบทสนทนาอัตโนมัติ ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายที่ส่วนใหญ่มักจะใช้สื่อโซเชียล  ซึ่งทำให้สะดวกต่อแบรนด์เพราะไม่เปลืองกำลังคนและกระดาษในการลงพื้นที่ ที่สำคัญคำถามในการทำ Market Research ควรมีความสั้น กระชับ และมีลักษณะปลายปิด เช่น คำตอบที่ให้เลือกควรมีแค่ ใช่ หรือ ไม่ใช่, ชอบ หรือ ไม่ชอบ เมื่อทำให้การทำ Market Research ประหยัดเวลาจากกลุ่มเป้าหมายได้ ก็จะช่วยลดเวลาสำรวจให้สั้นลง และนำข้อมูลไปต่อยอดได้เร็วขึ้น

สรุปการทำ Market Research

 Market Research เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อทำให้ธุรกิจทราบว่าผู้บริโภคต้องการอะไร หรือใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งเป็นวิธีการตอบคำถามต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า โดยใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนในการเก็บข้อมูล และสำรวจข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai