ข่าวสาร

apple-606761_640

3 ระดับของการวิเคราะห์ธุรกิจ SMEs (Business Analysis)

ในการทำธุรกิจเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ เริ่มจากข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์มีขอบเขตแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ข้อมูลระดับมหภาค ข้อมูลระดับอุตสาหกรรม และข้อมูลระดับวิสาหกิจ ซึ่งการวิเคราะห์จากภาพใหญ่ที่สุดจนไปถึงตัวกิจการนี้เรียกว่า การวิเคราะห์จากบนลงล่าง (Top Down Analysis)
ข้อมูลระดับมหภาค เป็นข้อมูล ที่สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หรือในบางกรณี หากเราต้องการวิเคราะห์ธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ เราอาจจะต้องนำสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศเข้ามาพิจารณาด้วย ข้อมูลในระดับนี้ อาจจะมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร วัฒนธรรม รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชากร รวมทั้งกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ เป็นต้น
ข้อมูลระดับอุตสาหกรรม หากกิจการที่เราจะวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในอุตสาหกรรมใด เราจะต้องนำภาพรวมของอุตสาหกรรมนั้นมาพิจารณาด้วย ซึ่งอาจจะมีองค์ประกอบหรือประเด็นที่ต้องศึกษา เช่น วัฏจักรของอุตสาหกรรมนั้น โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน โครงสร้างของซัพพลายเชน กฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ที่สำคัญในอุตสาหกรรมนั้น
ข้อมูลระดับวิสาหกิจ แบ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวกิจการ เช่น โมเดลธุรกิจ จุดอ่อน-จุดแข็ง ของธุรกิจ และอีกด้านหนึ่งเป็นการดูศักยภาพของผู้บริหาร โดยอาจจะพิจารณาจากความมุ่งมั่น ความสามารถ ประสบการณ์ คอนเน็คชั่น และความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร ส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณนั้น ข้อมูลที่สำคัญ หากเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ จะใช้รายงานทางการเงิน 3 ส่วน คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด และอาจจะใช้หมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย แต่ในระดับ SMEs งบที่สำคัญคืองบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน หากเป็นกิจการการผลิต ก็จะต้องจัดเตรียมงบต้นทุนการผลิตเพื่อการวิเคราะห์ด้วย

สนใจสอบถามบริการได้นะคะ

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai