ข่าวสาร

ให้บริการด้านการสำรวจตลาด

เราเป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านการสำรวจตลาด และที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยรับทำสำรวจตลาด วิเคราะห์และประเมินผล โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ทุกประเภท และรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยส่งเสริมการขายและการตลาดให้กับผู้ประกอบการ ให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ก่อนดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด และสามารถนำผลที่ได้ไปต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทลูกค้าต่อไปได้
บริษัทฯมีประสบการณ์การทำงานในการทำสำรวจตลาด (survey) โดยทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์การทำสูง และทำงานอย่างเป็นระบบ มีระบทำงานเป็นทีม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ

ขั้นตอนการทำงานวิจัย

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย
 2. จัดทำแบบสำรวจ(ออกแบบและจัดทำแบบสำรวจ)
 3. ออกตลาด ออกพื้นที่สำรวจจริง ( เก็บข้อมูลสำรวจ) โดยนักทำการสำรวจมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ
 4. รวบรวมข้อมูลคีย์ข้อมูลดิบลงตารางสัดส่วน
 5. นำผลที่ได้มา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุป โดยรายงานสรุปสามารถแยกย่อยออกเป็น
  5.1 รายงานสรุปในรูปแบบ ตารางสัดส่วน %
  5.2 รายงานสรุปในรูปแบบรายงานเขียน
  5.3 รายงานสรุปในรูปแบบกราฟเชิงเปรียบเทียบ
 6. ส่งมอบงาน บริการของเรา รับทำสำรวจตลาดโดยการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดรับทำสำรวจตลาด ข้อมูลการค้า, คู่แข่ง, การลงทุน, สำรวจความต้องการของตลาด ( Demand & Supply) โดยทีมงานเก็บข้อมูล จากคนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์สูงเพื่อต้อนรับการรวมตัวกันทางค้าของอาเซียน (AEC) บริษัทฯ จึงขอนำเสนอการสำรวจตลาดในต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมการค้า และการลงทุนของผู้ประกอบการช่วยเพิ่มศักยภาพ และสร้างโอกาสการแข่งขันทางด้านการตลาด มากขึ้น

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai