ข่าวสาร

startup-594090_1280

แผนธุรกิจ

 1. แผนธุรกิจสำหรับธุรกิจSME เพื่อประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน/เสนอผู้ลงทุน ฉบับภาษาไทย 30,000฿
 2. แผนธุรกิจสำหรับธุรกิจSME เพื่อประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน/ เสนอผู้ลงทุน ฉบับภาษาอังกฤษ 60,000฿
 3. การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจสำหรับธุรกิจSME ฉบับภาษาไทย/ ฉบับภาษาอังกฤษ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับธุรกิจ และขอบเขตที่ต้องการศึกษา (ติดต่อทีมงานเพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
  แผนธุรกิจ
 4. บทสรุปผู้บริหาร
 5. วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ
 6. ความเป็นมาของธุรกิจ
 7. การบริการ หรือสินค้า หรือผลิตภัณฑ์
 8. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
 9. แผนการบริหารจัดการ
 10. แผนการตลาด
 11. แผนการบริการ หรือแผนการขายสินค้า หรือแผนการผลิต
 12. แผนการเงิน
 13. แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai