ข่าวสาร

แผนธุรกิจสำหรับธุรกิจSME เพื่อประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

แผนธุรกิจสำหรับธุรกิจSME เพื่อประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ฉบับภาษาไทย 30,000฿/ฉบับภาษาอังกฤษ 60,000฿
การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ ฉบับภาษาไทย/ฉบับภาษาอังกฤษ (ติดต่อทีมงานเพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
แผนธุรกิจสำหรับระดมทุนในประเทศ (ติดต่อทีมงานเพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
แผนธุรกิจสำหรับระดมทุนต่างประเทศ วงเงิน 500ล้านบาทขึ้นไป (ติดต่อทีมงานเพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
แผนฟื้นฟูกิจการ (ติดต่อทีมงานเพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
หมายเหตุ: ในข้อ 2, 3, 4 และ 5
อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับธุรกิจและขอบเขตของงานนะคะ ติดต่อทีมงานเพื่อเสนอราคาอีกครั้งค่ะ

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai