ข่าวสาร

surveymarketthailand

เคล็ดลับการเก็บข้อมูลภาคสนาม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความพูดว่า "การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปมี 3 วิธี คือ การสังเกต (observation) การ สัมภาษณ์ (interview) และการใช้ แบบสอบถาม (questionnaire) เคล็ดลับการเก็บข้อมูลภาค สนาม"

หากผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ และข้อมูลทางด้านคุณภาพ การเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด โดยวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปมี 3 วิธี คือ การสังเกต (observation) การสัมภาษณ์ (interview) และการใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งแต่ละวิธีมีเทคนิคแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพื่อจะช่วยให้ได้ข้อมูลสนามตรงตามความประสงค์ของผู้วิจัยมากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้

1.) การสังเกต

การสังเกต คือ การศึกษาให้ทราบถึงลักษณะปัจจัยหรือความแปรเปลี่ยนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับปัญหาในการวิจัยหรือเรื่องที่จะวิจัย กล่าวโดยย่อ การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฏการณ์ต่าง ๆ นั่นเอง

2.) การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่มีระเบียบแบบแผนอย่างหนึ่ง ที่จะนำไปใช้ในการสำรวจข้อเท็จจริงจากภาวะความเป็นอยู่ในสังคม โดยการพบปะสนทนาโดยมีจุดมุ่งหมายระหว่างผู้ที่ต้องการทราบเรื่องราวซึ่งเรียกว่า ผู้สัมภาษณ์ (interviewer) กับผู้ให้เรื่องราวซึ่งเรียกว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ (interviewer) การสัมภาษณ์เป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล 2 คน ด้วยวิธีการพบปะกับผู้ให้ข่าวโดยตรง (face to face) ฉะนั้น การใช้วิธีสัมภาษณ์ได้ยินเสียง ได้อยูใกล้ชิดและได้ซักไซร้ ผู้ให้สัมภาษณ์ ทำให้ได้ความกระจ่างในประเด็นต่าง ๆของข้อมูลเพิ่มขึ้น

3.) การใช้แบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส่งไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายมากกว่า การสังเกตหรือการสัมภาษณ์ มีรัศมีทำการไกล กว้างขวาง เป็นแบบเดียวกัน สะดวกต่อการวิเคราะห์และการเก็บไว้เป็นหลักฐานได้นาน นอกจากนี้ ในวงการวิจัยยังใช้แบบสอบถามเป็นแนวในการสัมภาษณ์ หรือสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นอีก หรือใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ทำให้ได้ข้อมูลกว้างขวางละเอียดลึกลงไปในสิ่งที่ต้องทราบ

Credit Source: https://www.gotoknow.org/posts/458782
ช่องทางการติดต่อเราได้ที่
Website: surveymarketthailand.com
LINE Official: https://lin.ee/n7IgL9I
Facebook: https://www.facebook.com/Surveymarketth

หากเพื่อนๆ สนใจที่จะเก็บแบบสอบถาม เพื่อนๆ สามารถ Inbox เข้าไปสอบถามข้อมูลได้เลยครับ

SurveyMarketThailand #FieldworkSurvey #เก็บแบบสอบถาม #เก็บแบบสอบถามภาคสนาม #รับจ้างเก็บแบบตอบถาม #บริการเก็บแบบสอบถาม

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai