ข่าวสาร

344de6cf21f9bcac7ec75e4c79b9001a

เขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การเขียนแผนธุรกิจก็เหมือนกับการเริ่มต้นปีนเขา อย่างไรก็ตาม ต้องมองให้รอบด้านเพื่อให้ความพยายามไม่เสียเปล่า การวางแผนธุรกิจต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

แผนธุรกิจคืออะไร?

แผนธุรกิจคือเอกสารที่แสดงแผนงานสำหรับองค์กร จะกำหนดแนวคิดทางธุรกิจ เป้าหมาย และวิธีที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆ เหมือนการก่อสร้างอาคาร ที่แนวความคิดและการออกแบบ สิ่งแรกและสำคัญที่สุดนั่นก็คือพิมพ์เขียว แผนธุรกิจก็คือพิมพ์เขียวสำหรับธุรกิจ เป็นรากฐานที่สร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งได้ พิมพ์เขียวนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนไว้แบบตายตัว แต่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ แผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพก็เช่นกันต้องมีทั้งความสมบูรณ์แต่ก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ด้วย

ลองนึกถึงวิธีที่จะทำให้แผนธุรกิจได้รับการตอบสนองที่ดีขึ้น – ทำเป็นเอกสารอ้างอิงที่จะใช้ชี้แนะถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหา และทำแผนธุรกิจให้สามารถยืดหยุ่นได้ แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงใช้ได้อยู่ เป็นแนวทางสำหรับองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เปลี่ยนทิศทาง

แผนธุรกิจถือว่าเป็นกลยุทธ์จริงๆ สมมติฐานคือเริ่มต้นด้วยแนวคิด ทรัพยากร และศักยภาพที่มีอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงานให้สมบูรณ์ในอนาคต 3 – 5 ปี

ทำไมการวางแผนธุรกิจถึงสำคัญ?

การเขียนแผนธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการแสดงแนวคิดหลักของธุรกิจ และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตนต่อนักลงทุนอย่างเป็นระบบได้ บริษัทที่กำลังจะขยายกิจการ ดึงดูดพนักงาน ร่วมงานกับซัพพลายเออร์ หรือปรับปรุงการจัดการของบริษัท มักต้องใช้ประโยชน์จากแผนธุรกิจ

สิ่งที่เข้าใจผิดกันก็คือคิดแค่ว่าแผนธุรกิจมีความจำเป็นตอนเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือเพื่อขอสินเชื่อธุรกิจเท่านั้น ความจริงก็คือแผนธุรกิจคือเข็มทิศสำคัญในการดำเนินธุรกิจ มีไว้เพื่อใช้ประเมินผลงานของบริษัทเทียบกับวิสัยทัศน์แรกเริ่ม แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับธุรกิจคือการประคับประคองแผนธุรกิจให้ปรับเปลี่ยนได้ตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมา

โครงสร้างแผนธุรกิจ

เมื่อคุณมั่นใจถึงความจำเป็นในการจัดทำแผนธุรกิจแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะพัฒนาโครงสร้างของแผนธุรกิจ เพื่อให้ได้เริ่มต้น นี่คือโครงร่างที่อยากแนะนำ

• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร: ขอสรุปของแผนธุรกิจทั้งหมด

 ภาพรวมกิจการ: แนวคิดธุรกิจหลัก

• ตลาดเป้าหมาย: กำหนดผู้บริโภค

• การวิเคราะห์เชิงแข่งขัน: พิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่มีอยู่

• กลยุทธ์ทางการตลาด: ตำแหน่งของธุรกิจในตลาด แผนการขยายงาน

• แผนการออกแบบและพัฒนา: การออกแบบผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต

• ยุทธศาสตร์ทางการเงิน: ความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจ

• ทีมผู้บริหาร: บทบาททีมผู้บริหารและกำหนดความรับผิดชอบที่สำคัญ

เมื่อคุณได้กำหนดกรอบการทำงานสำหรับแผนธุรกิจไว้แล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณจะลงมือเขียนเพื่อสร้างธุรกิจ จำไว้ว่าอาคารยิ่งมีรากฐานที่ลึกกว่าโครงสร้างก็จะยิ่งสูงและแข็งแรงกว่า ดังนั้น การยอมเสียเวลาในการสร้างแผนธุรกิจที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง มันก็ถือว่าคุ้มค่ากับความพยายามของคุณ

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai