ข่าวสาร

Pictureถ-1

สำรวจข้อมูลทางการตลาดได้แบบนี้ เรียกความสนใจกลุ่มเป้าหมายได้

หากเป็นองค์ประกอบที่จำเป็น ต่อให้ผ่านเวลามานานแค่ไหนก็ยังใช้งานได้ แต่อยู่ที่ว่าจะปรับอย่างไรให้เข้ากับยุคสมัย เช่นเดียวกับ การสำรวจทางการตลาด หรือ Marketing Research ที่ยังถูกมาใช้อยู่เสมอ ต่อไปนี้คือวิธีช่วยทำให้ สามารถเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการต่อยอดที่เป็นประโยชน์ต่อแบรนด์

การทำ Marketing Research ต้องรู้บริบทในการเรียกความสนใจ 

เมื่อเป้าหมายคือเรียกความสนใจก็ต้องทำให้น่าสนใจ สำหรับการสำรวจทางการตลาดเริ่มจากเข้าใจบริบทต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น อายุ เพศ รสนิยม และอาจขยับขยายไปสู่ Feature ที่ใช้บ่อยหรือที่อยากทราบข้อมูล หากเป็นสินค้าเทคโนโลยี โดยทั้งหมดจะช่วยให้แบรนด์สามารถกำหนดกรอบของการสำรวจผ่านแบบสอบถาม จนมีความเป็นไปได้ว่าอัตราการตอบกลับหรือส่วนร่วมกับการสำรวจจากมากเกินคาดเฉลี่ย

กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหนไปที่นั่น : หลังทราบบริบทเบื้องต้นเพื่อสร้างแบบสอบถามในการสำรวจที่น่าใจแล้ว ที่ต้องทำถัดมาคือเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเข้าใจว่าช่องทางหรือสถานที่ใดที่พวกเขาไปรวมตัวกัน และเข้าถึงผ่านช่องทาง (Platform) กับเวลาที่เหมาะสม เช่นในอดีตการลงพื้นที่สำรวจที่เคยใช้ได้ผล กับล้าสมัยแล้วในปัจจุบัน เพราะ Online Media และ Social Mediaได้รับความนิยม และเข้าถึงผู้คนได้มากกว่า ดังนั้นแบรนด์และทีมสำรวจข้อมูลต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วย

มีข้อมูลเป็นประโยชน์มาบอกให้รู้ : อย่าเอาง่ายเข้าว่า ประเมินกลุ่มตัวอย่างต่ำด้วยการใช้ของรางวัล ส่วนลด หรือสิ่งของเพื่อจูงใจให้มาร่วมทำการสำรวจเท่านั้น เพราะผู้บริโภคบางกลุ่มต้องการอะไรที่มีคุณค่ามากกว่านั้น เช่นความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือเคล็ดลับต่างๆ ที่นำไปใช้ได้จริง ประกอบกับพวกเขาต้องการบอกให้รู้ว่า ความคิดเห็นของตนนั้นมีค่าและอยากให้แบรนด์แสดงความใส่ใจ

ดูแล้วไม่น่าเบื่อ : ทันทีที่กลุ่มเป้าหมายเกิดเบื่อขึ้นมา บอกเลยว่าผลกระทบต่อการสำรวจทางการตลาดนั้นไม่ใช่น้อย ทั้งตอบคำถามแบบแค่ให้จบๆ ไปจนไม่ใช่ความคิดเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรืออาจเลิกทำแบบสอบกลางคันเลยก็มี ปัญหาดังกล่า วสามารถแก้ได้ด้วย การนำ Technology เข้ามาช่วย โดยโปรแกรมโต้ตอบบทสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะเข้าถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้ผ่าน Social Media และ Mobile Device ขณะเดียวกันยังสะดวกกับฝั่งแบรนด์ด้วย เนื่องจากไม่เปลืองกำลังคนและกระดาษในการลงพื้นที่

ดีกว่าถ้าสั้นและกระชับ : ด้วยสมาธิจดจ่อที่สั้นลงของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพราะข้อมูลข่าวสารที่มีให้เสพย์มากมาย เนื้อหาหรือข้อความที่ยาวๆ จะถูกมองข้ามหรือเลื่อนผ่านเมื่อปรากฏบน Mobile Device ดังนั้นคำถามในการสำรวจข้อมูลทางการตลาด ควรสั้น กระชับและมีลักษณะปลายปิด เช่น คำตอบที่ให้เลือกควรมีแค่ ใช่ หรือ ใช่ ,ชอบ หรือ ไม่ชอบ และมีให้เลือกไม่เกิน 3 อย่าง เพราะหากประหยัดเวลากลุ่มเป้าหมาย ก็จะลดเวลาสำรวจให้สั้นลงและนำข้อมูลไปต่อยอดได้เร็วขึ้นนั่นเอง

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai