ข่าวสาร

office-620817_1280

วิจัยการตลาด วิจัยตลาด สำรวจตลาด

วิจัยการตลาด วิจัยตลาด สำรวจตลาด
การสำรวจวิจัยตลาดหรือบางหน่วยงานเรียกว่าวิจัยการตลาด เป็นการศึกษาที่ทุกชาติทุกภาษาต้องการ การวิจัยตลาดจะมีลักษณะคล้าย R&D ในต่างประเทศ เนื่องจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อดำเนินธุรกิจหรือดำเนินงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วย่อมต้องการทราบข้อมูลลูกค้าและต้องการเข้าใจลูกค้าของตน เพื่อนำผลการสำรวจมาจัดทำกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาตลาด พัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

วิจัยการตลาด วิจัยตลาด สำรวจตลาด

วิธีการเก็บข้อมูลวิจัยโดย Telephone Survey

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการสำรวจวิจัยตลาดหรือวิจัยการตลาด สามารถเรียกใช้บริการของบริษัทวิจัยที่มี Call Center, Contact Center ให้บริการ Telephone Survey เนื่องจากการประหยัดต้นทุนของการสำรวจนั่นเอง

1) จัดเตรียมการสำรวจข้อมูลภาคสนาม

จัดหารายชื่อ
โทรติดต่อตามรายชื่อ ตามจังหวัดและธุรกิจเป้าหมาย
จัดเตรียมตารางบันทึกข้อมูล
ศึกษาและสอบถามความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์
2) ออกแบบสอบถาม ให้มีความครอบคลุมขอบเขตงานจ้าง

ออกแบบสอบถาม จำแนกตามกลุ่มลูกค้า
ทำ Pilot Test แบบสอบถาม และนำกลับมาแก้ไข
3) จัดเตรียมทีมงาน

รวบรวมและประชุมพนักงานในทีมงานเพื่อสำรวจตลาด
อบรมพนักงานสัมภาษณ์ ให้มีความเข้าใจแบบสอบถามและผลิตภัณฑ์
4) สำรวจภาคสนาม

ทีมงานสำรวจเริ่มสำรวจ Telephone Interview ภายใต้การควบคุมงานของ Supervisor ของบริษัทวิจัย
พนักงานสำรวจลงบันทึกในตารางบันทึกข้อมูล
5) การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

6) ลงรหัสข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

จัดทำตาราง Dummy Table เพื่อการรายงานผลการสำรวจ
Key-in ข้อมูลตาม Structure ที่ได้กำหนดไว้ในแบบสอบถาม
ประมวลผลข้อมูล
จัดทำ Data Tabulation และ Cross Tab ข้อมูลเพื่อการรายงานตามตารางที่ได้ออกแบบไว้
7) สรุปผลการสำรวจ Telephone Interview และจัดทำรายงานการสำรวจวิจัยตลาดหรือวิจัยการตลาด ให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์โครงการและขอบเขตงานจ้าง การเสนอรายงานส่วนใหญ่บทท้ายมักเป็นบทของกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ

8) นำเสนองานสำรวจตลาด โดยบริษัทวิจัยการตลาด วิจัยตลาด จากผลการสำรวจ Telephone Interview

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai