ข่าวสาร

วางแผนการตลาดทำอย่างไร ให้นำมาใช้งานได้จริง

วางแผนการตลาดทำอย่างไร ให้นำมาใช้งานได้จริง
หลาย ๆ ธุรกิจจึงให้ความสำคัญกับแผนการตลาด เพราะการมีแผนการตลาดจะช่วยให้คุณมีหลักปฏิบัติและดำเนินไปตามแผนไม่สะเปะสะปะ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
วันนี้ผมมี 5 ขั้นในการปั้นแผนการตลาดอย่างง่าย ๆ มานำเสนอครับ
1.รู้เขารู้เรา
ก่อนอื่นเลยคุณต้องรู้ก่อนว่าสินค้าและบริการของคุณคืออะไร เหนือกว่าคู่แข่งตรงไหน เพื่อจะนำจุดต่างนี้ มาทำแผนการตลาดได้ เช่น ถ้าคุณจะนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ คุณต้องรู้ก่อนว่าจุดเด่นของแฟรนไชส์ของคุณคืออะไร มีอะไรบ้างที่คู่แข่งของคุณไม่มี คุณเป็นเจ้าแรกใช่หรือไม่ เมื่อคุณรู้อย่างเด่นชัดคุณก็จะนำเสนอได้อย่างมั่นใจ
2.รู้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย.
ขั้นตอนนี้คุณต้องรู้ให้แน่ชัดว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณคือใคร เป็นนักศึกษา หรือคนทำงาน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ หรือคุณแม่ เป็นต้น การรู้กลุ่มเป้าหมายจะทำให้คุณไม่ทำแผนการตลาดแบบหว่านในวงกว้าง ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและงบประมาณ
การเฉพาะเจาะจงในกลุ่มเป้าหมายและมีความชัดเจนจะทำให้คุณจัดทำแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ
3.สร้างแบรนด์
แผนการตลาด ไม่ใช่แค่คิดระยะสั้น ขายๆๆๆ เอาเงิน แล้วก็จบไป แบบนั้น ไม่ยั่งยืนแน่ครับ คุณต้องคิดวิเคราะห์ว่าจะทำยังไงให้แบรนด์ติดตลาดด้วยแน่นอนว่า สินค้าของคุณจะต้องมีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ก่อนครับ
เมื่อสินค้าซึ่งเป็นแก่นหลัก ดีแล้วคุณค่อยต่อยอดว่าจะสร้างแบรนด์ยังไงทั้งการรับรู้ การจดจำ บุคลิก ภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ ทุกอย่างที่เป็นตัวตนธุรกิจของคุณหาวิธีสื่อสารแบรนด์ออกไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้
คุณอาจต้องปั้นแผนการตลาดเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักเช่น มีการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เป็นต้น โดยคุณต้องมีโปรโมชั่นที่ให้ข้อเสนอที่ดีกว่าคู่แข่ง แต่อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงต้นทุนและผลกำไร ว่าคุ้มค่าหรือไม่ด้วย
4.สามารถวัดผลได้
แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ว่าเมื่อคุณดำเนินการไปตามแผนในช่วงเวลาที่กำหนดไว้
ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ดีได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เช่น มียอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือผลกำไรที่เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับแผนการตลาดในครั้งหน้าต่อไป
5.แผนการดำเนินงาน
เป็นขั้นตอนในการนำแผนการตลาดที่คุณได้คิดวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วว่าจะทำอะไรบ้าง มาดำเนินการโดยคุณสามารถอธิบายกระบวนการในการลงมือทำงานจริง ๆ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
การปั้นแผนการตลาดจะต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงคุณต้องทำความเข้าใจในธุรกิจของคุณเป็นอย่างดี
โดยคุณต้องปั้นแผนการตลาดที่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงาน
อย่าลืมว่าแผนการตลาดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจคุณต้องนำไปปฏิบัติตามแผนให้ได้ด้วย
และควรทบทวนแผนการตลาดตามวงรอบของระยะเวลาเช่น ทุก ๆ สามเดือน หรือทุก ๆ เดือน
การทบทวนแผนการตลาดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณทราบว่าผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
จะได้มีการปรับแผนให้สอดคล้องและเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายต่อไป

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai