ข่าวสาร

financial-2860753_1280

รับเขียนแผนธุรกิจ

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan แผนการตลาด วิจัยการตลาด สำหรับท่านที่ต้องการหาไอเดียในการดำเนินธุรกิจหรือสำหรับยื่นกู้เพื่อลงทุนใหม่หรือเพื่อต่อยอดธุรกิจ

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการระดับ SME คือ เข้าถึงสินเชื่อได้ยาก ทั้งๆที่ธนาคารทั้งของรัฐ และเอกชน ซึ่งมีสินเชื่อพร้อมจะปล่อยให้จำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถขอกู้ได้ หรือกว่าจะได้ก็ใช้เวลานานสาเหตุนอกจาก ด้านเครดิตของผู้กู้ไม่ผ่านการพิจารณาแล้ว ยังมาจาก การเขียนแผนธุรกิจไม่เป็น ไม่รู้จะเขียนยังไง รวมถึงไม่เข้าใจ กฎเกณฑ์และเอกสารต่างๆ ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร กว่าจะได้สินเชื่อจึงใช้เวลานาน บางครั้งเป็นการเสียโอกาส ทางธุรกิจรวมถึงเกิดภาระสิ้นเปลือง ในการดำเนินงานต่างๆ

การจัดทำแผนธุรกิจ เป็นทั้ง ศาสตร์ ศิลป์ และจริยธรรม กล่าวคือ
ศาสตร์ : องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากประสบการณ์ ทฤษฎี จากการค้นคว้าต่างๆ
ศิลป์ : การออกแบบ ลักษณะเค้าโครงของแผนว่าควรดำเนินลักษณะใด ทำอย่่างไรจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นรู้ ตลอดจนการออกแบบสินค้าหรือบริการ
จริยธรรม : การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อลูกน้อง ต่อลูกค้า และต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้การดำเนินธุรกิจยั่งยืน

  1. แผนการตลาด ทำให้ท่านเห็นโอกาส ช่องทาง ไอเดีย ในการสร้าง ผลกำไรทางธุรกิจ ช่วยให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุด นอกจากนี้ การจัดทำ Marketing Research หรือการสำรวจตลาด มีส่วนช่วยให้ ท่านได้วิเคราะห์ และตัดสินใจเพื่อการลงทุนสำหรับธุรกิจใหม่ หรือเพื่อปรับปรุงสินค้า และ บริการสำหรับธุรกิจเดิม ให้พัฒนาขึ้น ปัจจุบันการสำรวจหรือวิจัยตลาด สำหรับธุรกิจ SMEs สามารถใช้การหาข้อมูลจากการสำรวจความคิด ผ่านการ สัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ท เช่น เว็บบอร์ดต่างๆ เเม้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่ ไม่เป็นทางการแต่ก็ได้แนวคิดใหม่ๆได้ไม่น้อย
  2. แผนการบริหารงานบุคคลทำให้มองเห็นภาพรวมในการบริหารและจ้างงานได้เหมาะสม
  3. แผนการผลิตสินค้าและบริการช่วยให้การดำเนินการต่างๆบรรลุผลตามเป้าหมาย
  4. แผนการเงิน เป็นการบริหารจัดการด้านเงินทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ การวิเคราะห์ทางการเงินต่างๆ เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
    จะเห็นว่า แผนธุรกิจ มีความสำคัญมาก หัวใจของการทำธุรกิจทุกประเภทจำเป็นต้อง มีการศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานก่อน จากนั้นดูความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินลงทุน ความถนัด และสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งปัจจัยภายใน ภายนอกก่อนตัดสินใจทำ มิเช่นนั้นผลสุดท้ายธุรกิจ อาจไปไม่รอด ต้องขาดทุน เป็นหนี้สินตามมา

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากบริการของเรา
• ประหยัดเวลาและงบประมาณในการค้นคว้าตามสถาบันหรือองค์กรต่างๆ
• สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ
• เรามีผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจหลายแขนงซึ่งสามารถช่วยทำให้แผนธุรกิจท่านมีคุณภาพ และเป็นรูปธรรม

อนึ่งการจัดทำแผนธุรกิจของท่านเพื่อยื่นกู้แก่ธนาคารนั้น ท่านควรติดต่อสอบถามธนาคารก่อน แจ้งธนาคารทราบว่าธุรกิจของท่าน เป็นธุรกิจประเภทใด ต้องการกู้ยืมเงินจำนวนเท่าใด อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด ท่านต้องการยื่นกู้กี่ปี ส่วนใหญ่การกู้เงินเพื่อลงทุนต่างๆ ธนาคารมักขอหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีโฉนด เครื่องจักรที่ได้จดทะเบียน หรือ หนังสือค้ำประกัน ของธนาคาร นอกจากนี้ธนาคารส่วนใหญ่จะขอให้ท่านจัดทำแผนธุรกิจประกอบ

การกู้ยืมเงิน เพื่อการลงทุน และต่อยอดธุรกิจ
การขอสินเชื่อเบื้องต้นนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
1) บุคคลธรรมดา เอกสารเช่น สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองรายได้ผู้กู้ สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน statement ย้อนหลัง 6 เดือน แผนธุรกิจ เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
2) นิติบุคคล เอกสารเช่น สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ3) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ สำเนาใบทะเบียนการค้า สำเนาทะเบีียนบ้าน บัตรประชาชน สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน งบการเงิน พร้อมรายละเีอียดประกอบงบ statement ย้อนหลัง 6 เดือน แผนธุรกิจ เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
รายชื่อธนาคารที่ท่านสามารถยื่นเพื่อขอกู้ยืมเพื่อพัฒนาธุรกิจ ได้แก่
กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( One-asset)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ชั้น 5 อาคารเกษรเพลซ เลขที่ 999 ถ.เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 2656-1200 ต่อ 2802-2804
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Tel: 0-2283-5353
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โครงการเงินกู้บัวหลวงเพื่อ SMEs บริการเงินกู้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพ 10120 Tel: 2645-5555
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรุงไทย SMEs บริการเงินกู้ยืมแก่SMEs ภายใต้โครงการต่างๆ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Tel:0-2255-2222
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด บริการเพื่อธุรกิจเอส เอ็ม อี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย Tel: 02 470-1122, 02 470-1199
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สินเชื่อกรุงศรี SMEs
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel: 0-2296-3000
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)รวมถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SBEs)
Tel: 2777-7777
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) โครงการสินเชื่อนอกภาคการเกษตร (สินเชื่อเพื่อSMEs)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Tel: 0-2280-0180 ต่อ 2027
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธนส EXIM Bank) บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า ส่งออก
ศูนย์บริการสินเชื่อผู้ส่งออกรายย่อย ธสน. สำนักงานใหญ่ ชั้นล็อบบี้ อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 Tel: 2271-3700 , 2617-2111 ต่อ 1310-1316
ธนาคารออมสิน บริการ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
สำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สะพานควาย พญาไท กรุงเทพฯ 10400 Tel: 0-2299-8000 ต่อ 2110-3 , 0-2299-8451
ธนาคารอิสลาม บริการสินเชื่อสำหรับพี่น้องมุสลิม
สายด่วน โทร 02-6506999
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลให้บริการด้าน การค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่อยู่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II ชั้น 18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 Tel:(02) 308-2741 (อัตโนมัติ 12 เลขหมาย)
ตลาดหลักทรัพย์ ให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 Tel: 02 229 2000, 02 654 5656
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) โครงการเงินกู้ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่อยู่ เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้นที่ 9 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel: 0-2201-3700-10

การวิเคราะห์ แผนธุรกิจ
• เริ่มต้นตั้งแต่โอกาสและกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจว่าเป็นอย่างไร
• รวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา ในการจัดตั้ง
• วิเคราะห์ สถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆในการดำเนินธุรกิจ
• วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ ด้านการตลาด การผลิต ด้านองค์กรและกำลัง เป้าหมายและแผนการเงินในการกำหนดเป้าหมาย
• การวางแผนการตลาดและการวิเคราะห์ตลาด
– การดูลักษณะตลาด
– แนวโน้มที่กระทบต่อตลาด
– ช่องทางการตลาด
– ลักษณะลูกค้า
– กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและความต้องการ
– จุดเด่นจุดด้อยในการแข่งขันในตลาด
– กลยุทธ์การตลาด
• การจัดการและโครงสร้างองค์กร (Management and Organization)
• การดําเนินกิจการ (Operation) ซึ่งจะกล่าวถึง แผนการผลิตระบบสินค้าคงคลัง อธิบายผังการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ สถานที่ผลิต
• การวางแผนและการวิเคราะห์ด้านการเงิน
• แผนการดําเนินงาน
• ความเสี่ยง (Critical Risks)
• แผนฉุกเฉินหรือแผนสํารอง
• ภาคผนวก อ้างอิง หรือให้ คํารับรอง
ตัวอย่างแผนธรุกิจ
เนื่องจากแผนธุรกิจที่ทำให้ลูกค้า เราจะไม่เปิดเผยเพราะถือเป็นลิขสิทธิ์ ดังนั้นขอให้ท่านดูตัวอย่างจากเอกสารในเว็บไซด์ กรณีศึกษา ลักษณะคร่าวๆของแผนธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ตัวอย่างแผนธุรกิจ ประเภทการให้บริการ ( เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการบริการ และการส่งเสริมการขาย)

แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยว pdf

ร้านดอกไม้ pdf

คลินิคผู้สูงอายุ pdf

แผนธุรกิจการกำจัดคราบน้ำมัน pdf

แผนธุรกิจคาร์แคร์ pdf

แผนธุรกิจนวดแผนไทย pdf

แผนธุรกิจบริการสุนัข pdf

แผนธุรกิจบ้านไร่กาแฟ pdf

แผนธุรกิจรถรับส่งBTS pdf

แผนธุรกิจร้านเช่าหนังสือ pdf

แผนธุรกิจร้านถ่ายรูป pdf

แผนธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ pdf

แผนธุรกิจวีดิโอให้เช่า pdf

แผนธุรกิจสถานเสริมสวย pdf

แผนธุรกิจสปา pdf

แผนธุรกิจอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ pdf

ตัวอย่างแผนธุรกิจ ประเภทการผลิตสินค้า เพื่อจำหน่าย (เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และจัดจำหน่าย)

แผนธุรกิจน้ำดื่ม pdf

แผนธุรกิจน้ำนมข้าว pdf

แผนธุรกิจน้ำผลไม้ผง pdf

แผนธุรกิจบล็อกประสาน pdf

แผนธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ pdf

แผนธุรกิจผักเมืองหนาว pdf

แผนธุรกิจพลาสติกย่อยสลาย pdf

แผนธุรกิจไวน์ส้มโอ pdf

แผนธุรกิจสมุนไพรกวาวเครีอ pdf

แผนธุรกิจสารสกัดสมุนไพร pdf

แผนธุรกิจไอศครีมสมุนไพร pdf

ตัวอย่างแผนธุรกิจ ภาษาอังกฤษ

Wedding Consultant (English) pdf

ตัวอย่างแผนธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ตามการประเมินแนวโน้มธุรกิจ
โครงการกาดล้านนา Ms word
ร้านอาหารญี่ปุ่นMs word
Tips : ความหมายคำศัพท์ธุรกิจ
แผนธุรกิจ
จะช่วยประกอบการตัดสินใจและการดําเนินธุรกิจ ให้มีเป้าหมายและทิศทางชัดเจน ซึ่งจะทําให้ผู้ประกอบการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการจัดทําแผนธุรกิจ

https://www.db4business.com/business_plan.htm

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai