ข่าวสาร

รับเขียนแผนธุรกิจ Businness Plan

รับเขียนแผนธุรกิจ Businness Plan

• เหตุผลที่เราต้องเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจจะดำเนินกิจการประสบผลสำเร็จทำกำไร บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ว่า ต้องดำเนินการสำเร็จลุล่วง ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ทั้งระยะสั้น 1ปี 2 ปี แผน 5 ปี บางที่ ยาวถึง 10 ปี โดยการวางแผนนั้น เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ มองสิ่งแวดล้อมรอบตัวทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจประเทศ และโลก รวมถึง การมองเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเสี่ยง โดยเริ่มหาวิธีป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น บนพื้นฐานของการวางแผนงาน ซึ่งทางทีมงานมีพร้อม ในด้าน นี้โดยตรง แม้แต่การมองถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลการการวางแผนเป็นอย่างยิ่ง
• ราคาถูก ดี และ มีคุณภาพ บริการด้วยใจรักงาน ทำให้ลูกค้าพอใจ
ขอบเขตให้การบริการ

  1. ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับ ทุกสถาบัน ทุกองค์กร ภาคเอกชน
  2. ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนการตลาด ทุกสถาบัน ทุกองค์กร ภาคเอกชน
  3. รับเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ เพื่อเหตุผลส่วนตัว
  4. รับเขียนการตลาดผู้รักการเรียนรู้ทุกคน
    ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการเขียนแผนธุรกิจ
    การวางแผนธุรกิจนั้นเป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้รู้จุดอ่อน จุดแข็งในธุรกิจ รวมทั้งรู้และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ รวมทั้งหาโอกาสพัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดทางธุรกิจอีกด้วย ดังนั้นแผนธุรกิจจึงเป็นการวิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อช่วยให้รู้และเข้าใจธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคและช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจและทำให้ประสบความสำเร็จได้
    การวางแผนธุรกิจเปรียบเหมือน หินก้อนแรกในการสร้างบ้าน ท่านออกแบบบ้าน ดีวางรากฐานดี ก็เริ่มต้นด้วยการวางหินก้อนแรก เริ่มต้นดี ตั้งใจ และมีเป้าหมาย พบความสำเร็จแน่นอน เราให้ความสำคัญการการเขียนแผนธุรกิจ ให้เป็นเหมือนคีย์ สำคัญ เริ่มต้นการดำเนินกิจการ ซึ่งเป็นการเริ่มนับ 1 จากการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อก้าวต่อไป จนบรรลุเป้าหมาย

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai