ข่าวสาร

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

♦ เคยทราบไหมว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องเขียนแผนธุรกิจ?
แผนธุรกิจนั้นเปรียบเสมือนเป้าหมายของธุรกิจของคุณว่าต้องวางแบบแผนอะไรไว้ล่วงหน้าทั้งในระยะสั้น 1-3 ปี และในระยะยาว 3-5 ปี เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อธุรกิจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้ร่วมลงทุนหรือจากผู้ให้สินเชื่อ (ธนาคาร) แผนธุรกิจเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ธุรกิจของท่านนั้นมีการเตรียมแผนการอะไรไว้ล่วงหน้า ลักษณะของสินค้าและบริการเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย บุคคลากร การวิเคราะห์ตลาด ผลตอบแทน กลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนาสินค้า แผนการผลิต การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัญหา และการวางแผนงบการเงิน ซึ่งทั้งหมดนี้ทางทีมงานจะเป็นคนออกแบบตามความต้องการของท่าน โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ อุปสรรคของบริษัท และเตรียมเอกสารของท่านให้พร้อม
♦ ทางทีมงานจะไม่มีนโยบายรับประกันผลการกู้แต่อย่างใด
♦ สำหรับลูกค้าที่สนใจซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรับงานตามวันและเวลา (deadline) ตามความต้องการของลูกค้าได้
♦ ราคาเป็นกันเอง (Reasonable price)
ขอบเขตให้การบริการ

  1. ให้คำปรึกษาและรับเขียนแผนธุรกิจ​ แผนการตลาด​ แผนการเงินสำหรับองค์กรทุกขนาด​ sme​ จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ทีมงานมีประสบการณ์​เขียนแผนธุรกิจที่ต้องการเข้าตลาดหลักทรัพย์​ เพิ่มทุน​ เสนอนักลงทุนต่างชาติ​ ยื่นกู้ธนาคาร หรือขอเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
  2. ให้คำปรึกษาและรับเขียนแผนธุรกิจ​ แผนการตลาด​ แผนการเงินสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี โท เอก ทุกสถาบัน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการเขียนแผนธุรกิจ

การวางแผนธุรกิจนั้นเป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้รู้จุดอ่อน จุดแข็งในธุรกิจ รวมทั้งรู้และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ รวมทั้งหาโอกาสพัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดทางธุรกิจอีกด้วย

ดังนั้นแผนธุรกิจจึงเป็นการวิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อช่วยให้รู้และเข้าใจธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคและช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจและทำให้ประสบความสำเร็จได้

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai