ข่าวสาร

sunset-570881_1280

รับเขียนแผนการตลาด รับทำแผนการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก

รับเขียนแผนการตลาด รับทำแผนการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก
รับเขียนแผนการตลาด (marketing Plan) รับทำแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ รับวิเคราะห์งบลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงทางการตลาด ช่องทางการจำหน่าย กลยุทธ์ทางการตลาด หรือการวิเคราะห์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ให้มีความเหมาะสม และมีความครบถ้วน พยากรณ์ยอดขาย ศึกษาส่วนแบ่งทางการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก สำรวจข้อมูลผู้บริโภค การสร้างข้อได่เปรียบเสียเปรียบ งบลงทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด รับวางสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดรับทำแผนการตลาด ครบวงจร รับวิเคาะห์ SWOT ,Five Force model,VIOR,TOWS,margin markting,4P หรือการวิเคราะห์พื้นฐานทางการตลาดทุกชนิด แผนการตลาด อย่างมีชั้นเชิ หรือการทำตัวอย่างแผนธุรกิจ (case study) สำหรับงานนักศึกษา รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก ทุกมหาวิทยาลัย ทั้งของไทยและต่างประเทศ รับเขียนแผนการตลาด ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ

Survey & Market Research
09-9369-8941 (K. A)
09-6497-9936 (K. Tae)
• Business Plan & Marketing Plan
09-0961-5054 (K. Jack)
06-3469-4889 (K. Touch)
• Line ID : @Surveymarkett
• Email : surveymarketthailand@gmail.com

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai