ข่าวสาร

creativity-819371_1280

รับปรึกษาหรือรับทำแผนธุรกิจ

รับปรึกษาหรือรับทำแผนธุรกิจ รับทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า พฤติกรรมการบริโภคและการบริการ รับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ รับทำโฟกัสกรุ็ป วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง risk managment รับทำ business model แบบจำลองธุรกิจ start up รับจัดหาคู้ค้า หาตัวแทนนำเข้าส่งออกครบวงจร รับสำรวจ แบบวิจัย สำหรับงานหน่วยงาน รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำ marketing plan และ Business plan ครบวงจร
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน Inverstment Feasibility Analysis การประกอบการ การเริ่มต้นธุรกิจหรือสตาร์ทอัพ (Startup) การขอทุนสนับสนุนของธนาคารหรือหุ้นส่วนธุรกิจ (Venture Capital) การกู้ยืมเงินแบบ Peer to peer lending กิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) หรือต้องการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology : FinTech)
รับวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SMEs สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ หรือการสร้างธุรกิจให้รวยได้ใน AEC ด้วยโปรเจชั่นใหม่ๆ นวัตกรรทางธรุกิจสมัยใหม่มาเติมเต็มธุรกิจหรือการดิสรัปธุรกิจ (Innovation and Disuption Business) ทุกภาคส่วน เช่น ธุรกิจบริการ (Service Business) ธุรกิจการผลิต (Manufacturing) ธุรกิจซื้อขายสินค้าทั่วไป (trade) หรืออื่นๆ (other) เพื่อกระจายความเสี่ยง สร้างรายได้ สำหรับธุรกิจขยายกลางและขนาย่อม (SME)
รับวิเคราะห์บัญชี การเงิน (account and Financial) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) การดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม และยื้นกู้แบงค์ หรือเสนอนายทุนที่สนใจในการลงทุนตอบโจทย์ธุรกิจอนาคต
รับปรึกษาทั้งงานภาครัฐและเอกชน ธุรกิจSME งานนักศึกษาในทุกระดับชั้น ทั้งภาคเงิน ภาคอุตสาหกรรม การบัญชี การผลิต หรือการตลาด รับจัดหาตลาดแหล่งเงินทุนให้ครบวงจร บริการตลอด 24 ชั่วโมง รับทั้งในและต่างประเทศ

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai