ข่าวสาร

office-620822_1280_a

รับปรึกษาหรือรับทำแผนธุรกิจ

• รับปรึกษาหรือรับทำแผนธุรกิจ รับทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า พฤติกรรมการบริโภคและการบริการ รับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ รับทำโฟกัสกรุ็ป วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง risk managment รับทำ business model แบบจำลองธุรกิจ start up รับจัดหาคู้ค้า หาตัวแทนนำเข้าส่งออกครบวงจร รับสำรวจ แบบวิจัย สำหรับงานหน่วยงาน รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำ marketing plan และ Business plan ครบวงจร
• วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน Inverstment Feasibility Analysis การประกอบการ การเริ่มต้นธุรกิจหรือสตาร์ทอัพ (Startup) การขอทุนสนับสนุนของธนาคารหรือหุ้นส่วนธุรกิจ (Venture Capital) การกู้ยืมเงินแบบ Peer to peer lending กิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) หรือต้องการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology : FinTech)
• รับวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SMEs สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ หรือการสร้างธุรกิจให้รวยได้ใน AEC ด้วยโปรเจชั่นใหม่ๆ นวัตกรรทางธรุกิจสมัยใหม่มาเติมเต็มธุรกิจหรือการดิสรัปธุรกิจ (Innovation and Disuption Business) ทุกภาคส่วน เช่น ธุรกิจบริการ (Service Business) ธุรกิจการผลิต (Manufacturing) ธุรกิจซื้อขายสินค้าทั่วไป (trade) หรืออื่นๆ (other) เพื่อกระจายความเสี่ยง สร้างรายได้ สำหรับธุรกิจขยายกลางและขนาย่อม (SME)
• รับวิเคราะห์บัญชี การเงิน (account and Financial) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) การดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม และยื้นกู้แบงค์ หรือเสนอนายทุนที่สนใจในการลงทุนตอบโจทย์ธุรกิจอนาคต
• รับปรึกษาทั้งงานภาครัฐและเอกชน ธุรกิจSME งานนักศึกษาในทุกระดับชั้น ทั้งภาคเงิน ภาคอุตสาหกรรม การบัญชี การผลิต หรือการตลาด รับจัดหาตลาดแหล่งเงินทุนให้ครบวงจร บริการตลอด 24 ชั่วโมง รับทั้งในและต่างประเทศ
• ########################################
• Survey & Market Research
09-9369-8941 (K. A)
09-6497-9936 (K. Tae)
• Business Plan & Marketing Plan
09-0961-5054 (K. Jack)
06-3469-4889 (K. Touch)
• Line ID : @Surveymarkett
• Email : surveymarketthailand@gmail.com
• ########################################
• ช่วงนี้ ลด 20-30 % สำหรับลูกค้า SME
• ลด 30-40 % สำหรับลูกค้า กลุ่มการผลิต การบริการและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ลด 20% สำหรับงานนักศึกษา
• ——————————————————————–
• (ขออภัย หากตอบกลับล้าช้า เนื่องจากอาจติดงานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่แนะนำกันมา ทำให้ไม่ได้ค่อยได้โพส หรือตอบกลับครบทุกท่าน)
• #รับเขียนแผนธุรกิจ #รับทำแผนการตลาด #รับวิเคราะห์การเงิน #รับปรึกษาการลงทุน #รับทำแผนธุรกิจ #รับเขียนแผนการตลาด #รับวิเคราะห์ารตลาด #แผนธุรกิจ #แผนการตลาด #โฟกัสกรุ๊ป #marketing #business #รับยื่นกู้ #รับวิจัยตลาด #ประเมินโครงการ #รับประเมินสินเชื่อ #รับทำแผนการเงิน #รับทดลองสินค้า #รับทดสอบผลิตภัณฑ์ #รับวิจัยตลาด #รับวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ #SMEs #สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการ #Service #ธุรกิจการผลิต #Manufacturing) #ธุรกิจซื้อขายสินค้าทั่วไป #ธุรกิจขยายกลางและขนาย่อม (SME)

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai