ข่าวสาร

การออกแบบยังไม่มีชื่อ (71)

ทำไมการวิจัยการตลาด และ R&D ถึงสำคัญกับองค์กร?

การกระทำกิจการใด ถ้าเราสามารถที่จะรู้ช่องทาง วิถีทางและทิศทางที่ถูกต้อง และมีรูปแบบที่จะก้าวเดินไปในอนาคต แล้วล่ะก็ เชื่อว่าการเดินทางไปในอนาคตนั้นย่อมมีอนาคตท่าดีกว่าการที่ไม่มีอะไรมาเป็นรูปแบบและข้อมูลประกอบกับการวางแผนงานใด ๆ เลยอย่างแน่นอน

จากพื้นฐานของการดำเนินกิจการทั่วไปนั้นย่อมทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะต้องเริ่มต้นด้วย สูตร พื้นฐานคือ R&D และตามด้วย 4P ที่ประกอบด้วย Price Place Product and Promotions ไม่ว่าจะเป็น 6P หรือ 8P มักจะเริ่มต้นด้วย R&D ดังนั้นวันนี้จึงขอพูดถึง R&D สักหน่อยครับ

การตลาดทำการวิจัยการตลาดเพื่อศึกษาปัญหาและโอกาสทางการตลาด หรือ R&D (Research and Development) หรือ การวิจัยและพัฒนา มักจะทำการสำรวจตลาดเพื่อทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ พยากรณ์ยอดขาย ของแต่ละพื้นที่ ๆ ที่ต้องการเข้าไปดำเนินกิจการ และเพื่อการประเมินประสิทธิผลของงานโฆษณาด้วยเช่นกัน บริษัทขนาดใหญ่หรือผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ มักจะมีฝ่ายวิจัยการตลาดเป็นของตนเอง แต่บริษัทเล็ก ๆ อาจจะต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกที่ให้บริการด้านการวิจัย อาทิเช่น

     – การจ้างผู้เชี่ยวชาญ, อาจารย์, นิสิตหรือนักนักศึกษาทำโครงการวิจัย

     – ค้นหาข้อมูลสารสนเทศจาก Internet หรือจากเว็บไซต์อื่นที่มีการกระทำไว้แล้ว  

     – ตรวจสอบจากคู่แข่งขันโดยการเยี่ยมเยียนคู่แข่งขันเพื่อสำรวจกิจกรรมการตลาดการจัดแสดงสินค้าแม้แต่กลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งขันหรือของผู้ร่วมธุรกิจ  

ในบริษัทใหญ่ มักจะจัดงบประมาณวิจัยการตลาดไว้ประมาณ 1- 2% ของยอดขาย บางบริษัทจะใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อบริการวิจัยการตลาดจากแหล่งภายนอกดังนี้คือ

       1. ธุรกิจขายสารสนเทศทางการตลาดโดยตรง (Syndicated Service Research firms)  

       2. ธุรกิจรับจ้างทำการวิจัยการตลาดตามที่ลูกค้ากำหนด (Custom marketing research firms)     

       3. ธุรกิจที่บริการด้านการวิจัยการตลาดเฉพาะอย่าง (Specialty-line Marketing research firms) 

เช่น บริษัทรับจ้างออกสนามสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ตามทีเรา ๆ เคยพบเคยเห็นกันอยู่แล้วนั่นแหละครับ

การทำศึกครั้งใด ถ้ารู้เขารู้เราแล้วล่ะก็ รบทุกครั้งย่อมชนะทุกครั้ง ตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว จึงขอนำเอาเรื่อง การวิจัยการตลาดมานำเสนอแก้เหงาในวันหยุดนี้ครับ สุดท้ายหากคุณสนใจคอนเทนต์ดีๆสามารถหาอ่านจากที่

https://www.genzmanpower.com/articles/
https://www.researcherthailand.co.th/blog/
https://www.theprocontent.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1/

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai