ข่าวสาร

startup-594090_640

ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจอย่างง่าย ๆ

สำหรับขั้นตอน การเขียนแผนธุรกิจ SME เพื่อทำเรื่องขอ สินเชื่อธุรกิจ บอกเลยว่าไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนสักไหร่นัก การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อมีขั้นตอนการเขียนง่าย ๆ ไปดูกันเลยดีกว่าว่า ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ มีกี่ขั้นตอน และ แผนธุรกิจที่ดีควรมีอะไรบ้าง

 1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
  เป็นส่วนที่แนะนำ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจหรือโครงการ เป็นเหมือนบทเกริ่นนำ ที่มีความสำคัญเพราะควรเป็นส่วนที่ชักจูงและดึงดูดให้ นักลงทุน หรือผู้ให้บริการแหล่งเงินทุนสนใจในธุรกิจ มักมีความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ ประกอบด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ
  – ภาพรวมของธุรกิจ
  – โอกาสในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน
  – ข้อมูลสินค้าและบริการ
  – เป้าหมาย
  – กลยุทธ์
  – แผนการลงทุน
  – ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
 2. ความเป็นมาของธุรกิจ
  เป็นส่วนที่อธิบายลักษณะของธุรกิจในปัจจุบัน และที่กำลังจะเป็นไปในอนาคต มักมีความยาวประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกิจการ โครงสร้างหุ้นส่วนและเจ้าของ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่อยู่บริษัท วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกิจการ ที่ควรสะท้อนถึงความเป็นจริง สามารถวัดผลได้ มีความท้าทาย และเป็นไปได้จริงต่อองค์กร
 3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส
  หรือที่เพื่อนๆ รู้จักกันดีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจวิธี SWOT Analysis โดยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ที่มีผลดีและอาจเป็นความเสี่ยงต่อบริษัท ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 4. แผนการตลาด
  เป็นการเขียนแผนธุรกิจที่อธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดที่กิจการได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ตลอดจนกลยุทธ์ในการเข้าถึงและการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงเป้าหมายทางการตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้กับนักลงทุน หรือผู้ให้บริการ แหล่งเงินทุน
 5. แผนการดําเนินงาน
  การกำหนดแผนการดำเนินงานของกิจการควรมีความละเอียด เป็นไปได้ และสะท้อนถึงหลักความเป็นจริง ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญได้แก่
  – แผนการผลิต
  – แผนการควบคุมคุณภาพ
  – แผนการบริหารบุคลากร
  – แผนการควบคุมวัตถุดิบ และการจัดส่งสินค้าสำเร็จรูป (Supply-Chain Management)
  – แผนการควบคุมคลังสินค้า
  – แผนการบริการลูกค้า
 6. แผนการเงิน
  แผนการเงินถือเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลเชิงปริมาณที่ผู้ให้บริการแหล่งเงินทุน และนักลงทุนใช้เป็นหัวข้อสำคัญในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ
  แผนการเงินที่ดีจะดึงดูดนักลงทุน และผู้ให้บริการแหล่งเงินทุน การเขียนแผนธุรกิจ ควรมีแผนการบริหารเงินให้กิจการสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด โดยต้องสะท้อนความเป็นจริงทั้งเป้าหมาย และตัวเลขทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงภายในกิจการ โดยข้อมูลสำคัญที่ควรมีในการเขียนแผนธุรกิจหัวข้อนี้ คือ
  – แผนการลงทุน
  – การประมาณการรายได้และผลตอบแทนที่จะได้รับ
  – ข้อมูลทางการเงินของกิจการ ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนสุทธิ และงบกระแสเงินสด
  – การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
  – การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน
  – การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 7. แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan)
  ในกรณีที่กิจการตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน หรือเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามปกติ เช่น เหตุไฟไหม้ น้ำท่วม ภาวะทางเศรษฐกิจ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ
  กิจการควรมีแผนการรับมือรองรับ เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินการต่อไปได้ในภาวะที่เกิดปัญหา เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน และผู้ให้บริการแหล่งเงินทุน ถึงความสามารถในการรับมือกับทุกสถานการณ์
  ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจ
 8. ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจร้านกาแฟ
  ดูตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจ : ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจร้านกาแฟ coffee_shop
 9. ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจโฮมสเตย์
  ดูตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจ : ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจโฮมสเตย์ รีสอร์ท ที่พัก
 10. ตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจร้านอาหาร คลิกที่นี่
  ดูตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจ : การเขียนแผนธุรกิจร้านอาหาร
  เห็นมั้ยล่ะ… การเขียนแผนธุรกิจ ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่มั้ย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรตระหนักไว้ว่า แม้จะเขียนแผนธุรกิจออกมาได้สวยงาม หรือมีเป้าหมายใหญ่และดึงดูดผู้ให้บริการแหล่งเงินทุนแค่ไหน หากไม่สอดคล้องและสะท้อนกับความเป็นจริง ก็ไม่อาจเรียกว่าเป็นแผนธุรกิจที่ดีได้ เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงเวลาเขียนแผนธุรกิจก็คือ ความละเอียด และการเขียนแผนธุรกิจให้สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุดด้วย
  ขอบคุณข้อมูลไฟล์ประกอบจาก : Bangkok University , sites.google.com/site/youngbusinessplan/tawxyang-phaen-thurkic

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai