ข่าวสาร

การเตรียมงานเก็บข้อมูลภาคสนาม

การเตรียมงานเก็บข้อมูลภาคสนาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากในการวิจัย ผลของการวิจัยจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีจะทําให้ได้ข้อมลที่มี ความถูกต้องและเชื่อถือได้ หากข้อมูลที่ได้รับมาไม่ถูกต้อง และขาดความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นแล้ว ถึงแม้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างไรก็ไม่อาจทําให้ผลการวิจัยมีอณุภาพขึ้นมาได้ ผู้วิจัยควรจะรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับปัญหาที่จะทําการวิจัย ลักษณะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1 กำหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล 

เวลาถือเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่สําคัญที่ จะต้องกําหนดให้เหมาะสม และสะดวกแก่ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์

2 การทดสอบแบบสอบถาม 

ควรมีการทดลองใช้แบบสอบถามก่อนออกสนามจริงเพื่อ ความมั่นใจในแบบสอบถามว่าจะสามารถเข้าใจความหมาย ถ้อยคําในแบบสอบถามได้อย่าง ถ่องแท้หรือไม่ คำตอบเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นหรือไม่

3 การฝึกอบรมพนักงานสัมภาษณ์ 

การออกสนามจะต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถ ประกอบกับความเต็มใจในการทํางานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะงานวิจัยในสาขาเฉพาะต่าง ๆ เช่น ทางการตลาด จะมีรูปแบบและถ้อยคําที่แตกต่างออกไปจากการวิจัยสาขาอื่นๆ

4 การเตรียมแบบสอบถามและอุปกรณ์ที่จําเป็น 

จะต้องมีเครือข่ายเพื่ออํานวยความ สะดวกในการออกสนาม เช่น จดหมายนําหรือแนะนําตัว บัตรประจําตัว แผนที่ แบบฟอร์มควบคุมงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความสําเร็จของการใช้แบบสอบถาม

Credit Source: https://sites.google.com/site/napayaran/bth-thi6/karte-ri-ym-ngan-keb-khxmul-phakh-snam

ติดต่อเราได้ที่

Website: http://surveymarketthailand.co.th/serviceth/

LINE Official: https://lin.ee/n7IgL9I

Facebook: https://www.facebook.com/Surveymarketth

หากเพื่อนๆ สนใจที่จะทำวิจัยตลาดและเก็บแบบสอบถาม แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง เพื่อนๆ สามารถ Inbox เข้ามาสอบถามและใช้บริการเราได้เลยครับ


#SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai