ข่าวสาร

การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)

  • การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) –
    สำหรับเจ้าของกิจการ หรือ ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการที่อยากได้ “แผนธุรกิจ” โดยผ่านเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น วิเคราะห์คู่แข่งขัน วางแผนการลงทุน วางแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการกู้เงินทำธุรกิจ เราคือกุญแจลัดช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้นด้วยประสบการณ์ของทีมช่วยให้บริษัทและธุรกิจจำนวนมากได้รับอนุมัติจากธนาคาร ที่ปรึกษาทางการเงินของเราคร่ำหวอดในวงการสินเชื่อธนาคารมานานนับ 10 ปี
  • วิเคราะห์คู่แข่งขัน
  • วิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรม
  • วิเคราะห์แผนการขยายตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
  • วิเคราะห์สินเชื่อ
  • ประเมินหลักทรัพย์
  • วิเคราะห์งบประมาณและกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) และงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก Feasibility Study

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai